Algemene Voorwaarden

Download hier de voorwaarden in het Nederlands: Algemene Voorwaarden NJF 2022
Download here the terms and conditions in English: Terms and Conditions NJF 2022

1 Definities

1.1 Voorwaarden: de Algemene Voorwaarden, dit volledige document.

1.2 Festival: de 30e editie van het Nederlands Jongleerfestival, welke plaatsvindt van 26 t/m 29 mei 2022 in Wijk bij Duurstede.

1.3 NJF: Stichting Nederlands Jongleerfestival, en ieder die door hen als verantwoordelijke organisator van het festival is aangewezen.

1.4 Bezoeker: De natuurlijke persoon die in het bezit is van een geldig Ticket op zijn/haar naam en/of een geregistreerd Toegangs- bewijs.

1.5 Ticket: De persoonsgebonden reservering die vooraf aan het festival gemaakt kan worden via de verkoopkanalen, en die bij een hiervoor bestemde balie op het festivalterrein kan worden ingewisseld voor een toegangsbewijs.

1.6 Toegangsbewijs: Het polsbandje dat de bezoeker ontvangt na zich te hebben aangemeld bij een hiervoor bestemde balie op het festivalterrein, waarmee de bezoeker toegang krijgt tot (bepaalde delen van) het festivalterrein en (een deel van) de activiteiten in het programma.

1.7 Merchandise: Producten zoals T-shirts, hoodies, of tasjes, die worden bedrukt/geborduurd/gegraveerd met het festivallogo en via de verkoopkanalen worden aangeboden door het NJF aan bezoekers.

1.8 Festivalproducten: de producten met betrekking tot het festival, zoals aangeboden aan en gekocht door de bezoeker via de verkoopkanalen. Hieronder vallen de tickets, de toegangsbewijzen, en de merchandise die voorafgaand aan en tijdens het festival wordt aangeboden door het NJF aan bezoekers.

1.9 Verkoopkanaal: Een officiële weg om Festivalproducten aan te kopen van het NJF. Dit gebeurt via de festivalwebsite en via een hiervoor bestemd verkooppunt op het festivalterrein.

1.10 Overeenkomst: de overeenkomst tussen het NJF en de bezoeker voor de aankoop van festivalproducten. Deze overeenkomst bestaat uit de onderhavige voorwaarden, de aankoopbevestiging en alle bepalingen waarnaar in deze voorwaarden wordt verwezen.

1.11 Festivalterrein: De plaats waar het festival plaatsvindt. Hieronder vallen de zalen van het sportcomplex binnen de tijden dat deze gehuurd worden door het NJF, evenals alle terreinen, ruimten, velden etc. waar activiteiten van het programma plaatsvinden, binnen de tijden dat deze plaatsvinden.

1.12 Programma: De reeks van geplande activiteiten die tijdens het festival plaatsvinden, zoals deze in zijn aangegeven in het programma op de festivalwebsite en in het programmaboekje dat de bezoeker ontvangt samen met het toegangsbewijs.

1.13 Festivalwebsite: De officiële website van het festival, nederlandsjongleerfestival.nl

1.14 Huisregels: Bij een bezoek aan het festival gelden de huisregels zoals beschreven in Sectie 11 voor alle bezoekers. De huisregels maken integraal deel uit van de voorwaarden en worden ook bij de ingang van het festivalterrein geafficheerd.

2 Algemene bepalingen

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die tot stand komt tussen het NJF en de bezoeker.

2.2 De bezoeker wordt verzocht om deze voorwaarden te aanvaarden bij het aangaan van een overeenkomst via de verkoopkanalen.

2.3 Indien u festivalproducten voor anderen aanschaft, dan valt het uitsluitend onder uw verantwoordelijkheid om die mensen te informeren over deze voorwaarden en alle andere algemene voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op uw aankoop, en om vóór uw aankoop hun akkoord met die voorwaarden te verkrijgen.

2.4 De bezoeker is verplicht zich te houden aan de voorschriften (waaronder huisregels) en/of aanwijzingen van het NJF, de exploitanten van de evenementenlocatie, het ordepersoneel (beveiliging), de brandweer en andere bevoegden.

2.5 Het NJF kan deze voorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk wijzigen. Het NJF dient hier een bericht over te plaatsen op de festivalwebsite en hier een e-mail over te sturen aan de op dat moment geregistreerde bezoekers.

3 Festivalproducten

3.1 Festivalproducten kunnen alleen via de verkoopkanalen worden gekocht. Festivalproducten die op een andere wijze zijn verkre- gen (door op een of andere wijze de procedure te omzeilen die is voorgeschreven op de festivalwebsite), worden door het NJF niet als geldig beschouwd. Het NJF behoudt zich het recht voor om de houder van een ongeldig toegangsbewijs de toegang tot het festival te weigeren.

3.2 Een overeenkomst tussen het NJF en een bezoeker komt tot stand op het moment dat de bezoeker (een) festivalproduct(en) koopt via een verkoopkanaal, en is bereikt wanneer het verschuldigde bedrag voor diens aangekochte product(en) is voldaan.

3.3 Vanaf het moment dat een overeenkomst is bereikt, rust elk risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het betreffende festivalproduct op de bezoeker.

4 Tickets en Toegangsbewijzen

4.1 Bezoekers wiens leeftijd op de startdatum van het festival jonger dan 18 jaar is, dienen een schriftelijke toestemming van een ouder/voogd aan te leveren bij het NJF. De wijze waarop dit aangeleverd dient te wordt door het NJF gecommuniceerd via de verkoopkanalen, en in de e-mail die een bezoeker ontvangt na aanschaf van een ticket. Pas na goedkeuring van het ingevulde formulier door het NJF kan de bezoeker een toegangsbewijs ontvangen.

4.2 Ten behoeve van leeftijdscontrole is de bezoeker bij afhalen van het toegangsbewijs verplicht een identiteitsbewijs te laten zien, wanneer hier om gevraagd wordt door het NJF.

4.3 Het NJF behoudt het recht om een maximum aantal toegangsbewijzen beschikbaar te stellen.
4.4 Een toegangsbewijs is persoonsgebonden en mag op geen enkele wijze verkocht of verstrekt worden aan derden. Het NJF behoudt zich te allen tijde het recht voor om een persoon toegang te weigeren tot het festivalterrein bij ongeldige tickets.

4.5 Het NJF behoudt zich het recht voor om de identiteit van iedereen die aanwezig is op het festivalterrein of deze betreedt te controleren, of te laten controleren door aangeduide vertegenwoordigers. Indien men zich niet kan identificeren of als de naam op het getoonde ticket niet overeenstemt met de identiteit van de bezoeker zoals vermeld op het identiteitsbewijs, kan de bezoeker de toegang tot het festivalterrein worden geweigerd. Een geldig identiteitsbewijs kan een geldige identiteitskaart, paspoort of rijbewijs zijn.

4.6 Bij aankomst op het festivalterrein ontvangt de bezoeker een toegangsbewijs in de vorm van een polsbandje op vertoon van een geldig ticket en, indien verzocht, een geldig identiteitsbewijs. Dit toegangsbewijs dient gedurende de gehele duur van het festival om de pols of enkel te worden gedragen en mag niet worden afgedaan of van drager wisselen. Het polsbandje moet te allen tijde op eerste verzoek van het NJF, politie en/of ander bevoegd gezag worden getoond.

4.7 Het NJF kan het festival annuleren of uitstellen in geval van overmacht of indien het NJF een andere aantoonbare dwingende reden heeft om het festival te annuleren of uit te stellen. Onder overmacht wordt onder andere verstaan: natuurgeweld, onvermi- jdelijk ongeval, brand, staking of andere arbeidsconflicten, oorlog of oorlogsdreiging, daad van staatsvijand, daad van terrorisme of dreiging daarvan, oproer of burgerlijke onlusten, nationale noodtoestand, afkondiging, regel, bevel of handeling van een regering of overheidsinstrument, het falen van technische voorzieningen, epidemie (met inbegrip van een gezondheidsepidemie), onderbreking of aanzienlijke vertraging of falen van technische voorzieningen, of het falen of aanzienlijke vertraging van noodzakelijke vervoers- diensten.

4.8 Indien het festival als gevolg van of in verband met overmacht door het NJF wordt geannuleerd, zal het NJF uitsluitend verplicht zijn aan de bezoeker de vergoeding te restitueren welke vermeld staat op het ticket, ongeacht welke prijs de klant voor het ticket heeft betaald. Restitutie vindt uiterlijk binnen twaalf weken na de geannuleerde datum plaats. Servicekosten of overige schade zullen niet worden vergoed. Evenmin kan de bezoeker aanspraak maken op (vervangende) toegang voor een ander evenement.

5 Merchandise

5.1 Een overeenkomsten voor het aankopen van merchandise kan worden bereikt via de verkoopkanalen. De overdracht van het fysieke merchandise product van het NJF aan de bezoeker gebeurt bij een hiervoor bestemde balie op het festivalterrein.

5.2 De aankoop van merchandise is persoonsgebonden. Aangekochte producten kunnen enkel opgehaald worden door de be- zoeker die de overeenkomst is aangegaan via de verkoopkanalen. De bezoeker dient zich dan ook te identificeren met een geldig identiteitsbewijs, wanneer hier om gevraagd wordt door het NJF bij overdracht van de merchandise.

5.3 Het NJF kan te allen tijde de verkoop van merchandise producten stop zetten of annuleren, ook wanneer voor de aankoop hiervan al één of meerdere overeenkomsten zijn bereikt. Wanneer producten waarvoor reeds een overeenkomst is bereikt niet door het NJF worden geleverd, dient het volledige aankoopbedrag binnen twaalf daten na annulering gerestitueerd te worden aan de betreffende bezoeker. Deze situatie kan voorkomen wanneer afspraken tussen het NJF en diens leverancier voor de merchandise niet kunnen worden voldaan. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de leverancier door overmacht niet in staat is de bestelde producten te leveren aan het NJF, of wanneer het aantal door bezoekers bestelde producten te laag is om deze in productie te nemen.

5.4 Op de festivalwebsite en verkoopkanalen worden de ontwerpen van aangeboden merchandise afgebeeld. Het NJF draagt verantwoordelijkheid dat de getoonde voorbeelden zo goed mogelijk weergeven hoe de aangeboden producten er in werkelijkheid uit zullen zien. Wanneer de producten, zoals deze aan de bezoeker overhandigd worden, in beperkte mate afwijken van het voorbeeld zoals getoond op de festivalwebsite en verkoopkanalen, dan dit leidt niet tot restitutie van het aankoopbedrag. Bij een grote afwijking, zoals levering in een verkeerde kleur of maat, dient NJF het aankoopbedrag te restitueren of een vervangend merchandise product aan te bieden.

6 Het festivalterrein

6.1 Wanneer het ticket dat een bezoeker heeft gekocht één of meerdere overnachtingen bevat, kan de bezoeker overnachten met een tent of caravan/camper op het daarvoor aangewezen campingterrein. Dit terrein is ingedeeld volgens de normen gesteld door de brandweer en hiervan zal niet worden afgeweken. In het geval dat een tent, camper of caravan buiten de hiervoor aangewezen locaties wordt geplaatst, zal het NJF de bezitter(s) verplichten deze te verplaatsen naar een locatie die hier wel voor bestemd is.

6.2 Bezoekers dienen zich te alle tijde te houden aan de huisregels en instructies van het NJF en bevoegde instanties. Indien het NJF dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het festival, of bij niet naleven van de (huis)regels, heeft zij het recht de bezoeker de toegang tot het festival te ontzeggen en/of van het festivalterrein te verwijderen.

6.3 Het is niet toegestaan dieren het festivalterrein op te brengen, met uitzondering van hulphonden in functie.

6.4 Het is bezoekers niet toegestaan drugs, vuurwerk, (vuur)wapens en/of gevaarlijke voorwerpen bij zich te dragen op het festivalterrein op straffe van inbeslagname van deze zaken. Illegale zaken zullen aan de politie worden overhandigd.

6.5 Het NJF is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of andere ongevallen met voertuigen of personen op de het parkeerterrein behorende bij het festivalterrein. Deze parkeerplaatsen worden altijd op eigen risico gebruikt.

6.6 Roken, waaronder begrepen alle rookwaren inclusief elektronisch, is niet toegestaan in tenten en (tijdelijke) gebouwen, uitge- zonderd eventuele daarvoor bestemde rookruimtes. Eventuele aan het NJF opgelegde boete(s) ten gevolge van de overtreding door de bezoeker zullen op de bezoeker worden verhaald.

6.7 Het NJF verzoekt de bezoekers te allen tijde vriendelijk te zijn tegenover de vrijwilligers van het festival. Indien de bezoekers dit nalaten, behoudt het NJF het recht hen een ezelshoedje op te zetten.

6.8 Het is niet toegestaan om op het festivalterrein vuur(tjes) te maken.

6.9 Het is niet toegestaan om na 22:00 overmatig geluid te veroorzaken op alle terreinen, ruimten en velden rondom het festival-terrein.

6.10 Het is niet toegestaan voor bezoekers jonger dan 18 jaar om alcohol en/of tabak te nuttigen of bij zich te hebben op het festivalterrein. Het toegangsbewijs dat iedere bezoeker dient te dragen om de pols of enkel, fungeert mede als aanduiding van de leeftijd van de bezoeker.

6.11 Wanneer een bezoeker deze voorwaarden niet naleeft, kan onmiddellijk toegang tot het festivalterrein worden geweigerd of weggenomen. Er wordt geen terugbetaling gedaan, tenzij hierover iets anders wordt overeengekomen.

6.12 Het NJF behoudt zich het recht om een bezoeker de toegang te weigeren tot meerdere edities van het festival of andere even- ementen die door het NJF worden georganiseerd, afhankelijk van de aard van het niet-naleven van deze voorwaarden (bijvoorbeeld als u drugs verkoopt op het festival).

7 Het programma

7.1 Het NJF kan zichzelf door overmacht gedwongen zien om het programma te wijzigen of aan te passen en/of om delen van het festivalterrein te sluiten. In dat geval blijft het toegangsbewijs geldig en worden geen tickets terugbetaald of omgeruild.

7.2 HetNJFdienternaartestrevendathetprogrammazoveelmogelijkvolgenshetaangekondigdetijdschemazalwordenuitgevoerd. De bezoeker dient zelf via de festivalwebsite tijden en wijzigingen van het programma bij te houden.

8 Aansprakelijkheid

8.1 Het NJF is alleen aansprakelijk voor schade die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een overtreding door (representanten van) het NJF. Uitgesloten van vergoeding zijn gevolgschade en opzettelijke schade veroorzaakt door bewuste roekeloosheid van de schadelijdende partij.

8.2 Bezoekers betreden de festivalterrein en wonen het festival bij op eigen risico. Het NJF is niet aansprakelijk voor verlies van, diefstal van en/of schade aan bezittingen van bezoekers, gevolgschade en immateriële schade.

8.3 Het NJF is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor gehoorschade, gezicht schade en andere lichamelijke stoornissen die mogelijk verband kunnen houden met het bezoeken van het festival.

9 Persoonsgegevens

9.1 Het NJF verwerkt persoonsgegevens van bezoekers in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

9.2 Mogelijk zullen beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van het festival en de bezoekers en worden opnamen openbaar gemaakt of verveelvoudigd. De bezoeker verleent bij het aangaan van een overeenkomst onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van voornoemde opnamen en exploitatie daarvan zonder dat het NJF of derden een vergoeding aan de bezoeker verschuldigd is of zal zijn. Een eventueel naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht draagt de bezoeker bij deze en zonder enige beperking over aan het NJF. Voorts doet de bezoeker onherroepelijk afstand van het recht zich te beroepen op zijn/haar persoonlijkheidsrechten.

10 Covid-19

10.1 Bezoekers dienen zich te houden aan de Coronaregels voor evenementen die door de Nederlandse overheid zijn vastgesteld. 10.2 Het NJF zal alle bezoekers en andere aanwezigen op het festival in staat stellen zich aan de Coronaregels voor evenementen te houden, door het festivalterrein en het programma hiernaar in te richten.

11 Huisregels

11.1 Tickets en toegang

 • Tickets en toegangsbewijzen zijn niet terugbetaalbaar noch omruilbaar.
 • In geval van verlies of diefstal van tickets en/of toegangsbewijzen worden deze niet vervangen noch terugbetaald.
 • Bezoekers jonger dan 16 jaar worden alleen toegelaten tot het festivalterrein onder begeleiding van een door de ouders goedgekeurde begeleider (met een leeftijd van minimaal 18 jaar).
 • Het NJF behoudt zich het recht voor om de identiteit van de bezoeker te controleren bij de controle van het ticket en/of toegangsbewijs. Indien u geen geldig identiteitsbewijs kunt voorleggen, is de beveiliging bevoegd om u de toegang tot het festivalterrein te weigeren. Als geldige identificatiedocumenten worden beschouwd: identiteitskaart, paspoort of rijbewijs. Kopieën worden niet geaccepteerd.
 • Tickets en toegangsbewijzen mogen niet gebruikt worden voor commerciële of promotionele doeleinden zonder voorafgaande toestemming van het NJF.
 • Tickets en toegangsbewijzen mogen niet worden doorverkocht zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van het NJF. Tickets die zonder deze uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van het NJF worden doorverkocht, geven geen recht op toegang tot het festivalterrein.
 • Wijzigingen in het programma leiden niet tot een volledige of gedeeltelijke terugbetaling van het ticket.

De toegang tot het festivalterrein kan worden geweigerd en bezoekers kunnen van het festivalterrein worden verwijderd(zonder recht op terugbetaling van de toegangsprijs) indien een bezoeker:

  • –  onder invloed is van alcohol of drugs;
  • –  in het bezit is van drugs of drugs verhandelt;
  • –  eerder de toegang was geweigerd tot andere evenementen door het NJF of andere autoriteiten;
  • –  gedrag vertoont of kleding draagt die duidelijk gericht is op de verstoring van de vrede, het uitlokken van of aanzetten tot geweld, haat, woede, discriminatie, enz;
  • –  het leven van andere bezoekers in gevaar brengt;
  • –  in het bezit is van verboden voorwerpen;
  • –  weigert de instructies van beveiligingspersoneel of andere autoriteiten op te volgen;
  • –  weigert of nalaat de algemene voorwaarden na te leven.

11.2 Veiligheid

   • Om veiligheidsredenen behoudt het NJF zich het recht voor:
    • –  om het festival te onderbreken of stop te zetten;
    • –  om te voorkomen dat bezoekers het festivalterrein verlaten tot nader order;
    • –  om bezoekers te vragen het festivalterrein te verlaten;
    • –  om bezoekers de toegang tot het festivalterrein te weigeren, zelfs als ze in het bezit zijn van een geldig toegangsbewijs.
   • Het is bezoekers van het festival niet toegestaan:
    • –  om op tenten, hekken, of andere constructies op het festivalterrein te klimmen;
    • –  om in- en uitgangen en nooduitgangen te blokkeren;
    • –  om zichzelf te vermommen zodat ze onherkenbaar zijn met de bedoeling de rust te verstoren of de veiligheid van de andere bezoekers in gevaar te brengen;
    • –  om eten, drinken of andere producten te verkopen zonder de uitdrukkelijke toestemming van het NJF;
    • –  om te roken op plaatsen waar dit verboden is;
    • –  om in het openbaar te urineren;
    • –  om decoraties neer te halen, af te breken of te vernielen;
    • –  om decoraties of ander materiaal dat eigendom is van het NJF te stelen.
    • –  om vuur te maken;
   • De volgende voorwerpen zijn verboden op het festivalterrein:
    • –  voorwerpen waarvan het NJF en/of het beveiligingspersoneel besluit dat ze een risico vormen voor de andere bezoekersvan het festival;
    • –  projectielen of explosieven in vaste, vloeibare of gasvorm;
    • –  wapens;
    • –  banners of voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten of uitdrukkingen die gebruikt kunnen worden om de rust te verstoren, of die de veiligheid van de menigte in gevaar kunnen brengen en/of verwondingen of schade aan personen en goederen kunnen veroorzaken;
    • –  dieren (met uitzondering van hulphonden); 11.3 Overmacht
   • Het NJF kan het festival alleen annuleren of uitstellen in geval van overmacht of indien het NJF een andere aantoonbare dwingende reden heeft om het festival te annuleren of uit te stellen. Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan: terroristische dreigingen/aanslagen, slechte weersomstandigheden, stakingen, brand, oorlog, overheidsingrijpen, pandemieën, uitval en/of vertraging van technische voorzieningen, uitval en/of vertraging van vervoermiddelen, enz.
   • Wanneer het NJF zich genoodzaakt ziet om delen van het festivalterrein te sluiten, of onderdelen van het programma te wijzigen wegens overmacht, leidt niet tot een gedeeltelijke of volledige terugbetaling van het ticket.

12 Slotbepalingen

12.1 Op deze voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing.

12.2 Indien een bepaling in deze voorwaarden, of een deel daarvan, ongeldig of niet-afdwingbaar is of wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden en het overige deel van die bepaling volledig van kracht. De bepaling wordt automatisch (van rechtswege) vervangen door een geldige bepaling die de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benadert.

12.3 Eventuele geschillen, van welke aard dan ook, die tussen een bezoeker en het NJF ontstaan naar aanleiding van (gebruik of toepassing van) dezen voorwaarden en/of hiermee samenhangende overeenkomsten, worden uitsluitend aan de bevoegde rechter voorgelegd.

13 Sudoku

13.1 Iedere bezoeker die de oplossing van de sudoku (download de bovenstaande voorwaarde als pdf om de sudoku te zien) per e-mail opstuurt naar 2022@nederlandsjongleerfestival.nl, dient kans te maken op een plaats in de topscores op de festivalwebsite.