Algemene Voorwaarden

Download hier de voorwaarden in het Nederlands: Algemene Voorwaarden Stichting NJF
Download here the terms and conditions in English: Terms and Conditions Stichting NJF

Algemene voorwaarden Stichting Nederlands Jongleer Festival

1.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die tot stand komt tussen Stichting Nederlands Jongleerfestival (hierna: het NJF) en degene die een toegangsbewijs koopt (hierna: de klant) ter zake het Nederlands Jongleer Festival (hierna: het evenement) ongeacht hoe die tot stand komt.

1.2  Onder plaats waar het evenement wordt gehouden (hierna: evenementenlocatie) wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de feitelijke plaats van het evenement evenals alle terreinen, ruimten, velden etc. eromheen, die deel uitmaken van het complex, waarbinnen het evenement plaatsvindt.

1.3  De klant is verplicht zich te houden aan de voorschriften (waaronder huisregels) en/of aanwijzingen van het NJF, de exploitanten van de evenementlocatie, het ordepersoneel (beveiliging), de brandweer en andere bevoegden.

1.4  Het NJF kan deze algemene voorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk wijzigen. De klant wordt tijdig van de wijzigingen op de hoogte gebracht doordat het NJF dit op www.nederlandsjongleerfestival.nl zal melden.

Ticketing en toegang

2.1  De overeenkomst tussen het NJF en de klant komt tot stand op het moment dat de klant ticket(s) bestelt/koopt via de site tickets.stichtingnjf.nl. Een ticket is geboekt zodra de klant het verschuldigde bedrag heeft voldaan. Een boeking voor een festivalticket is voor de klant onherroepelijk.

2.2  Informatie, zoals mededelingen en prijsopgaven, met betrekking tot het evenement en/of tickets wordt zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of verstrekt. Door bijkomende kosten van bijvoorbeeld reservering en/of betaling kunnen prijzen voor tickets hoger liggen dan de door het NJF op de tickets geprinte prijzen. Het NJF aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de hiervoor bedoelde verstrekte informatie.

2.3  Ticket(s) worden eenmalig aan de klant verstrekt en verschaft slechts de houder van het ticket (hierna: de bezoeker) (eenmalig) toegang tot het evenement en de evenementlocatie. De door het NJF geleverde tickets zijn en blijven eigendom van de organisator en worden aan de klant ter beschikking gesteld.

2.4  Alleen aanschaf via ticketsysteem op tickets.stichtingnjf.nl garandeert de geldigheid van het toegangsbewijs. De bewijslast dienaangaande rust op de bezoeker.
De tickets worden éénmalig per e-mail verstrekt en dienen te worden getoond bij de entree van het festival.

2.5  De tickets zijn persoonsgebonden en mogen op geen enkele wijze verkocht of verstrekt worden aan derden. Het NJF behoudt zich te allen tijde het recht voor om een persoon toegang te weigeren bij ongeldige tickets. Alleen de bezoeker die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het evenement krijgt toegang.

2.6  Het NJF gaat ervan uit dat de bezoeker de rechthebbende is. De klant dient er zelf zorg voor te dragen dat hij de houder wordt en daarmee als bezoeker wordt toegelaten.

2.7  Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de klant ter beschikking is gesteld, rust elk risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs op de klant.

2.8  Bij entree ontvangt de bezoeker, op vertoon van een geldig toegangsbewijs en, indien verzocht een geldig identiteitsbewijs, een polsbandje. Dit polsbandje dient gedurende de gehele duur van het evenement om de pols te worden gedragen en mag niet worden afgedaan of van drager wisselen. Het polsbandje moet te allen tijde op eerste verzoek van het NJF, politie en/of ander bevoegd gezag worden getoond.

2.9  In geval van overmacht in de ruime zin des woord, waaronder in dit verband mede begrepen zieke en/of afzegging van de artiesten(en), stakingen, brand, slechte weersomstandigheden, epidemieën etc. heeft het NJF het recht het evenement te annuleren.

2.10  Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door het NJF wordt geannuleerd, zal het NJF uitsluitend verplicht zijn aan de klant de vergoeding te restitueren welke vermeld staat op het toegangsbewijs, ongeacht welke prijs de klant voor het toegangsbewijs heeft betaald. Restitutie vindt slechts uiterlijk binnen twaalf weken na de geannuleerde datum plaats. Servicekosten of overige schade zullen niet worden vergoed. Evenmin kan de bezoeker aanspraak maken op (vervangende) toegang voor een ander evenement.

2.11  Voor het bepalen van de leeftijd van een bezoeker, dat de geldigheid van een leeftijdsgebonden ticket waarborgt, wordt uitgegaan van de startdatum van het festival.

Overnachting

3.1  Overnachten met een tent of caravan/camper gebeurt op het daarvoor vrijgemaakte campingterrein, aangegeven door het NJF. Het campingterrein is ingedeeld volgens de normen gesteld door de brandweer en hiervan zal niet worden afgeweken. In geval van plaatsing van tent(en), caravan(s) en/of camper(s) buiten de aangewezen locaties, zal het NJF de bezitter(s) van de tent(en), caravan(s) en/of camper(s) verplichten deze te verplaatsen naar een andere locatie.

3.2  Het campingterrein is onderdeel van de evenementlocatie. Hierop zijn de voorwaarden van 4.3, 4.4, 4.12 en 4.13 ook van toepassing.

Evenement

4.1  Bezoekers dienen zich te allen tijde aan de (huis)regels van het evenement en instructies van het personeel en bevoegde instanties te houden. Indien het NJF dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement, of bij niet naleven van de (huis)regels, heeft zij het recht de bezoeker de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen en/of van de evenementlocatie te verwijderen.

4.2  Het NJF behoudt zich te allen tijde het recht voor te vragen naar het identiteitsbewijs. Om het NJF in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen dienen bezoekers zich op verzoek van het NJF, de politie en/of een ander bevoegd gezag te kunnen identificeren.

4.3  Het is niet toegestaan huisdieren mee te brengen naar de evenementlocatie. Het NJF zal de bezoeker in dit geval de toegang weigeren.

4.4  Het is niet toegestaan drugs, vuurwerk, (vuur)wapens en/of gevaarlijke voorwerpen mee te nemen naar de evenementlocatie op straffe van inbeslagname van deze zaken. Illegale zaken zullen aan de politie worden overhandigd.

4.5  Bezoekers betreden de evenementlocatie en wonen het evenement bij op eigen risico. Het NJF is niet aansprakelijk voor verlies van, diefstal van en/of schade aan bezittingen van bezoekers, gevolgschade en immateriële schade.

4.6  Het NJF is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor gehoorschade, gezicht schade en andere lichamelijke stoornissen die mogelijk verband kunnen houden met het bezoeken van het evenement.

4.7  Het NJF zal ernaar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. Het NJF is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de bezoeker en/of derden mocht ontstaan. Aanvangstijden zoals vermeld op toegangsbewijzen zijn onder voorbehoud. De bezoeker is gehouden regelmatig te controleren (www.nederlandsjongleerfestival.nl) of de aanvangstijd ongewijzigd is. De bezoeker dient zelf via de websitetijden en wijzigingen bij te houden.

4.8  Het NJF is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor lengte van onderdelen, mogelijke uitval, of niet doorgaan van delen van het programma.

4.9  Roken, waaronder begrepen alle rookwaren inclusief elektronisch, is niet toegestaan in tenten en (tijdelijke) gebouwen, uitgezonderd eventuele daarvoor bestemde rookruimtes. Eventuele ten gevolge van de overtreding door de bezoeker aan het NJF opgelegde boete(s) zullen op de bezoeker worden verhaald.

4.10  Het is niet toegestaan eten en drinken de sporthal in te nemen en te nuttigen.

4.11  Het NJF verzoekt de bezoekers van het evenement te allen tijde vriendelijk te zijn tegenover de vrijwilligers van het festival. Indien de bezoekers dit nalaten, behoudt het NJF het recht de bezoekers een ezelshoedje op te zetten.

4.12  Het is niet toegestaan om op het terrein, vuur(tjes) te maken en/of commerciële activiteiten te verrichten, en/of zich op enige wijze aanstootgevend, discriminerend of beledigend uit te laten of dergelijke tekens te dragen of te verspreiden.

4.13  Het is niet toegestaan om na 22:00 overmatig geluid te veroorzaken op alle terreinen, ruimten en velden rondom het complex waar het evenement plaats vindt.

4.14  Het is niet toegestaan voor bezoekers jonger dan 18 jaar om alcohol en/of tabak te nuttigen of mee te nemen naar het evenement. Hiertoe zal elke bezoeker voorzien worden van een polsbandje, als genoemd in 2.8, dat mede als aanduiding fungeert van de leeftijd van de bezoeker.

Persoonsgegevens

5.1  Het NJF verwerkt persoonsgegevens van klanten en bezoekers van haar website in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

5.2  Mogelijk zullen beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van het evenement en de bezoekers en worden opnamen openbaar gemaakt of verveelvoudigd. De bezoeker verleent onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van voornoemde opnamen en exploitatie daarvan zonder dat het NJF of derden een vergoeding aan de bezoeker verschuldigd is of zal zijn. Een eventueel naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht draagt de bezoeker bij deze en zonder enige beperking over aan het NJF. Voorts doet de bezoeker onherroepelijk afstand van het recht zich te beroepen op zijn/haar persoonlijkheidsrechten.

Slotbepalingen

6.1  Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing.

6.2  Eventuele geschillen, van welke aard dan ook, die tussen een bezoeker en het NJF ontstaan naar aanleiding van (gebruik of toepassing van) deze algemene voorwaarden en/of hiermee samenhangende overeenkomsten, worden uitsluitend aan de bevoegde rechter voorgelegd.